VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ A PROPOZÍCIE PRETEKOV

PRETEKY V HRHOVE ZAHŔŇAJÚ

 
  • CYKLISTICKÉ PRETEKY pre deti a mládež od 1 do 14 rokov (vrátane) : Detská východ MTB liga (séria 12-tich pretekov na Slovensku)
  • CYKLISTICKÉ HOBBY PRETEKY pre deti a mládež od 1 do 14 rokov (vrátane): de.T.to Detská Time4fun TOUR (séria 5-tich pretekov v okolí Košíc :  Veľká Ida, Hrhov, Moldava, Čečejovce, Košice) s vyhlásením celkového víťaza v daných vekových kategóriách. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Pri registráciách na mieste, resp. registrácie vopred s úhradou na mieste organizátor nezaručuje štartovací  balíček.

Ocenení sú prví traja pretekári vo vyhlásených kategóriách, ktorí regulárne, za najkratší čas prejdú súťažnú vzdialenosť.

ŠTARTOVNÉ nájdete pri propozíciách jednotlivých pretekov a disciplín.

 

V sporných prípadoch, resp. v prípade nešportového správania sa pretekárov, môže rozhodca na základe dôkazov udeliť sankcie, ktoré môžu zmeniť poradie výsledkov. Rozhodnutie rozhodcov je konečné bez možnosti odvolania sa.

 

Organizátori neručia za škody spôsobené pretekármi, účastníkmi či doprovodom pretekárov, ktorí sa zúčastňujú na podujatí na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko s vedomím, že nie sú im známe žiadne zdravotné či iné skutočnosti, ktoré by im zabránili v bezpečnom absolvovaní dĺžky a trasy pretekov.

 

Pretekári sú zodpovední za spôsobené škody organizátorom, samospráve, iným osobám, tretím stranám a sú si vedomí toho, že preteky prebiehajú za plnej premávky a za účasti iných účastníkov cestnej premávky. Bez tohto súhlasu nie je možné zúčastniť sa podujatia. Tento súhlas sa podpisuje na mieste registrácie v deň pretekov.

 

Preteky sa uskutočnia podľa pandemických opatrení platných v čase organizovania.

V prípade neúčasti pretekára na podujatí sa štartovné nevracia.

V prípade nedostavenia sa na štart je pretekár diskvalifikovaný.

V prípade neskorého dostavenia sa na štart sa pretekárovi počíta pôvodný čas štartu.

V prípade neočakávaných udalostí môže organizátor zmeniť časy jednotlivých štartov.

Pretekári v cyklistických disciplínach musia mať povinne riadne upevnenú prilbu počas rozjazdievania sa a celých pretekov. Pretekár bez riadne upevnenej ochrannej prilby nebude pripustený k štartu, resp. bude diskvalifikovaný.

O vzniknutých situáciách nepodchytených v týchto pravidlách rozhodne organizátor. Proti jeho rozhodnutiu nie je možné odvolať sa.